Geometrický plán a služby katastra

geometrickým plánom sa stretnete najčastejšie pri výstavbe rodinného domu. Jedná sa o technický podklad právnych úkonov a listín ktoré osvedčujú práva k danej nehnuteľnosti vrátane nájomných práv. Kedy takýto plán potrebujeme?

Geometrický plán a služby katastra
Geometrický plán a služby katastra (Foto: geometricky-plan.top)

Je to v prípade ak dochádza k rozdeleniu nehnuteľností alebo k ich spájaniu. Ďalej pri úpravách hraníc nehnuteľnosti. Taktiež býva požadovaný pri zameraní stavby na stavebnom pozemku. Toto býva požiadavka stavebného úradu pri kolaudačnom konaní po výstavbe nového rodinného domu. Mimo komerčnej výstavby rodinných domov sa tiež vypracováva pri zmenách v poľnohospodárskom pôdnom fonde alebo napríklad pri zmenách hranice katastrálneho územia.

Takýto geometrický plán môže vykonávať iba osoba spôsobilá vykonávať geodetické a kartografické činnosti. Môže sa jednať o fyzickú ako aj právnickú osobu. Takto odborne vypracovaný geometrický plán je potom nutné zapísať do katastra nehnuteľností. Služby zápisu do katastra ako aj samotné geodetické práce si môžete objednať a spravovať sami, alebo je možné najať si špecializovanú firmu ktorá sa postará o celú súvisiacu agendu. Vy už potom iba dostanete všetky požadované doklady a spisy. Šetrí to čas a často krát aj peniaze.

Text:PR