Kde nájsť dobrého geodeta

Nájsť kvalitného odborníka pri výstavbe rodinného domu je veľmi dôležité pre finálny efekt. Tak ako je potrebné mať dobrého murára alebo vodára, tak isto je dôležité sa vedieť spoľahnúť na odvedenú prácu geodeta. Bežne sa človek nestretáva s potrebou geodetických služieb, preto často krát žiadneho overeného geodeta priamo nepoznáme.

adult-architect-architectural-design-1260309

Ak navyše potrebujete geodetické služby rýchlo, nastáva problém. To je dnes ale našťastie ľahko riešiteľné. Na webe expresnygeodet.sk je možné objednať si priamo služby geodeta a to s pôsobnosťou po celom Slovensku. V praxi sa najčastejšie stretávame s požiadavkou na vypracovanie geometrického plánu, výškopisu prípadne polohopisu stavby. Legislatíva tiež vyžaduje zameranie takzvaného adresného bodu. Toto všetko je potrebné pri výstavbe rodinných domov.

Samozrejme geodetické práce sú oveľa širšie a komplexnejšie. Ďalej sa môže jednať o rôzne pozemkové úpravy, technické mapy alebo tiež potrebu špeciálnych geodetických prác. Toto všetko zabezpečia overení odborníci v obore geodézia a kartografia. Stačí kontaktovať spoločnosť cez web alebo telefonicky a na prácach sa začne podľa požiadaviek klienta.

Text a foto: PR