Stop rasizmu!

Zastavme rasizmus! Stop rasizmu!
Stop rasizmu